Особлива інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Ярещенко Тетяна Вiталiївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.02.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 16703 Чернiгiвська обл., м. Iчня вул. Вишнева, 4
4. Код за ЄДРПОУ 00381152
5. Міжміський код та телефон, факс (04633) 2-40-95 2-40-95
6. Електронна поштова адреса mkk@ichnya.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.02.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 0 Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці ichnya.com в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.02.2016 звільнено Голова правлiння Ярещенко Тетяна Вiталiївна КН 142906
26.04.1996 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 18 лютого 2016 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Правлiння:
- звiльнено Ярещенко Тетяну Вiталiївну (паспорт серiя КН № 142906, 26 квiтня 1996 року виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi) з посади Голови правлiння. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 10.06.2015р. до 18.02.2016р.
18.02.2016 призначено Голова правлiння Решетняк Сергiй Андрiйович СМ 922444
06.03.2007 Корсунь-Шевченкiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПАТ «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 18 лютого 2016 року прийнято рiшення щодо змiн в складi Правлiння:
- призначено Решетняк Сергiя Андрiйовича (паспорт серiя СМ № 922444, 06 березня 2007 року виданий Корсунь-Шевченкiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi) на посаду Голови правлiння. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду на термiн 1 рiк. Попереднi посади: З 07.02.2014р. – 16.02.2016р. директор ТОВ «КЛУБ СИРУ».