Особлива інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Решетняк Сергiй Андрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 02.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 16703 м. Iчня вул. Вишнева, 4
4. Код за ЄДРПОУ 00381152
5. Міжміський код та телефон, факс (04633) 2-40-95 д/н
6. Електронна поштова адреса mkk@ichnya.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ichnya.com в мережі Інтернет 02.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 30.04.2018 900000 545124 165
Зміст інформації:
В рахунок забезпечення виконання Товариством та/або ТОВ «Провiант» (код ЄДРПОУ 32729070) iснуючих та/або майбутнiх (змiнених) кредитних зобов’язань перед Банком надати згоду на передання Банку в заставу та/або наступну заставу, iпотеку та/або наступну iпотеку усього рухомого (в тому числi, але не обмежуючись, майновi права на дебiторську заборгованiсть, об’єкти iнтелектуальної власностi, товари в оборотi/переробцi та iн.) та нерухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власностi Товариства на момент такого передання, заставною вартiстю не менше балансової вартостi такого майна, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке може бути передано в iпотеку Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провiант» (код ЄДРПОУ 32729070) як разом так i за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 400 000 000,00 (чотириста мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв.
Загальна ринкова вартiсть рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства та/або ТОВ «Провiант» (код ЄДРПОУ 32729070) як разом так i за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 500 000 000,00 (п’ятсот мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв.