Особлива інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Решетняк Сергiй Андрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.07.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 16703 м. Iчня вул. Вишнева, 4
4. Код за ЄДРПОУ 00381152
5. Міжміський код та телефон, факс (04633) 2-40-95 д/н
6. Електронна поштова адреса mkk@ichnya.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.07.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ichnya.com в мережі Інтернет 31.07.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 27.07.2018 900000000 545124 165100
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 27 липня 2018 року прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв:
1. Надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з Viceroy Trade & Invest Limited та/або iншими юридичними особами або банками в перiод з дати прийняття рiшення до проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, наступного характеру:
• генеральну кредитну угоду та змiни, додатковi угоди до неї;
• кредитнi та депозитнi угоди, договори позики або змiни та доповнення до них;
• угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, договорам позики та генеральним кредитним угодам укладеним Товариством (договори застави майна, iпотеки, поруки та iн.).
2. Визначення доцiльностi укладання таких угод та їх iстотних умов покласти на наглядову раду Товариства;
3. Визначити сукупну граничну вартiсть значних правочинiв у розмiрi 900 000 000,00 (дев’ятсот мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв;
4. Повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати Головi Правлiння Товариства або уповноваженiй особi за довiренiстю Товариства.
В рахунок забезпечення виконання Товариством iснуючих та/або майбутнiх кредитних зобов’язань, зобов’язань за договором позики перед Viceroy Trade & Invest Limited та/або iншими юридичними особами або банками надати (на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України “Про акцiонернi товариства”) згоду на передання в заставу Viceroy Trade & Invest Limited та/або iншим юридичним особам або банкам та/або наступну заставу, iпотеку та/або наступну iпотеку усього рухомого (в тому числi, але не обмежуючись, майновi права на дебiторську заборгованiсть, об’єкти iнтелектуальної власностi, товари в оборотi/переробцi та iн.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власностi Товариства на момент такого передання, заставною вартiстю не менше балансової вартостi такого майна, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
В рахунок забезпечення виконання Товариством кредитних зобов’язань або зобов’язань за договором позики перед Viceroy Trade & Invest Limited та/або iншими юридичними особами або банками надати згоду на передання в заставу та/або наступну заставу, iпотеку та/або наступну iпотеку усього рухомого (в тому числi, але не обмежуючись, майновi права на дебiторську заборгованiсть, об’єкти iнтелектуальної власностi, товари в оборотi/переробцi та iн.) та нерухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власностi Товариства на момент такого передання, заставною вартiстю не менше балансової вартостi такого майна, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке може бути передано в iпотеку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства як разом так i за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 400 000 000,00 (чотириста мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв.
Загальна ринкова вартiсть рухомого майна, яке може бути передано в заставу (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства як разом так i за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 500 000 000,00 (п’ятсот мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв — власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь в загальних зборах акцiонерiв: 416033 (чотириста шiстнадцять тисяч тридцять три).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 371985 голосiв, тобто 100% голосiв вiд загальної кiлькостi зареєстрованих акцiонерiв, якi мають право голосу.