Особлива інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Решетняк Сергiй Андрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.07.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 16703 м. Iчня вул. Вишнева, 4
4. Код за ЄДРПОУ 00381152
5. Міжміський код та телефон, факс (04633) 2-40-95 д/н
6. Електронна поштова адреса mkk@ichnya.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.07.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ichnya.com в мережі Інтернет 31.07.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 31.07.2018 200000000 545124 36688
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 27 липня 2018 року прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв:
Надати згоду на вчинення правочинiв щодо викупу Товариством права вимоги за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №70-В/12/35/ЮО/КЛ вiд 24 грудня 2012 року та за договорами забезпечення (договори застави майна, iпотеки, поруки та iн.) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТРАЛ ФIНАНС» або у iншої юридичної особи (фiнансової компанiї) вартiстю (цiною правочину) не бiльше 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) грн. 00 коп.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв — власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь в загальних зборах акцiонерiв: 416033 (чотириста шiстнадцять тисяч тридцять три). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 371985 голосiв, тобто 100% голосiв вiд загальної кiлькостi зареєстрованих акцiонерiв, якi мають право голосу.