Регулярна інформація (Архів) ВАТ "ІМКК"

Регулярна інформація за 2002 рік
Дата розміщення: 25.05.2002

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш звіту Переглянути
Супровідний лист до звіту Переглянути
Інформація про фінансово-господарську діяльність, що публікується емітентом у друкованих виданнях Переглянути
Основні види діяльності емітента Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Основні види діяльності емітента Переглянути
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Переглянути
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств (Асоціації) Переглянути
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств (Корпорації) Переглянути
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств (Консорціуми) Переглянути
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств (Концерни) Переглянути
Вiдомостi щодо входження емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств (Iншi об'єднання за галузевим, територiальним та iншими принципами) Переглянути
Інформація про посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про юридичних осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про фізичних осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Переглянути
Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року Переглянути
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Відомості про цінні папери емітента Переглянути
Інформація про випуски акцій Переглянути
Iнформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) Переглянути
Дисконтні облігації Переглянути
Цільові (Безпроцентні) облігації Переглянути
Iнформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) Переглянути
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента Переглянути
Кредити банку Переглянути
Зобов'язання за цінними паперами Переглянути
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В КОРПОРАТИВНІ ПРАВА Переглянути
Основні фактори, що впливають на діяльність емітента Переглянути
Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції Переглянути
Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент Переглянути
Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та на зовнішніх ринках Переглянути
Опис бізнесу (текстова частина) Переглянути
БAЛAНС Переглянути
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Переглянути
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ Переглянути
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Переглянути
Примітки до річної фінансової звітності Переглянути
Звіт про обіг цінних паперів Переглянути