Регулярна інформація (Архів) ВАТ "ІМКК"

Регулярна інформація за 2004 рік
Дата розміщення: 04.12.2006

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш звіту Переглянути
Супровідний лист до звіту Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Переглянути
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств Переглянути
Інформація про посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Переглянути
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року Переглянути
Інформація про випуски акцій Переглянути
Інформація про облігації емітента. Процентні облігації Переглянути
Інформація про облігації емітента. Дисконтні облігації Переглянути
Інформація про облігації емітента. Цільові (безпроцентні) облігації Переглянути
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) Переглянути
Опис бізнесу Переглянути
Основні фактори, що впливають на діяльність емітента Переглянути
Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції Переглянути
Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент Переглянути
Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента Переглянути
Інформація про основні засоби емітента Переглянути
Інформація про зобов'язання емітента Переглянути
Баланс підприємства Переглянути
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Переглянути
Звіт про рух грошових коштів Переглянути
Звіт про власний капітал Переглянути
Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів Переглянути
Загальні збори акціонерів Переглянути
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Переглянути
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління Переглянути